43 slogans vui Chúc mừng sinh nhật

Mỗi người đều có một ngày đặc biệt của riêng mình để ăn mừng. Các ngành công nghiệp sinh nhật chỉ là một trong những dịp đặc biệt, tạo nên ngành công nghiệp lập kế hoạch bữa tiệc và sự kiện tổng thể. Chỉ có ít hơn 1% của thị trường bao gồm các doanh nghiệp thực tế. Phần còn lại của ngành công nghiệp này được chia nhỏ, bao gồm cả dịch vụ cho sắp xếp âm nhạc, ăn uống, các nhiếp ảnh gia và nhiều hơn nữa. Kỷ niệm ngày đặc biệt này mang lại cho các tổ chức này hơn $ 6 tỷ USD mỗi năm trong tổng doanh thu. Dưới đây là một loạt các khẩu hiệu sinh nhật được sử dụng bởi những người khác để sử dụng trên lễ kỷ niệm sinh nhật tiếp theo của bạn. Đây có thể được đặt trong một thẻ sinh nhật đặc biệt hoặc treo lên trên một biểu ngữ cho đảng của họ.43 slogans vui Chúc mừng sinh nhật :

A birthday is just the first day of another 365 day journey around the sun. Enjoy the trip.
A happy birthday to a wonderful and terrific marvelous you.
A simple celebration, a gathering of friends; here is to wishing you great happiness, a joy that never ends.
Age does not matter, you can party as much as you want.
Age is all but a number.
Age is just a value; the higher the age the higher its value.
Because you’re you, I’m celebrating today! Happy Birthday.
Best day ever.
Don’t count your years for all we know you’re old year older than last year.
Go you, its your birthday, we’re going to party like its your birthday.
Happy birthday and many happy returns of the day.
Happy birthday to someone who deserves a truly happy day.
Happy birthday to someone who is forever young.
Happy birthday, may this day always be a special one to remember.
Have a wonderful day and fabulous year.
Here’s to another year of experience.
Here’s to celebrating you!
Hope you have a birthday as awesome as you are.
Hope you have a birthday that’s as cool as you.
Hope you have the greatest birthday ever!
Hope your birthday blossoms into lots of dreams come true!
Hope your birthday is just the beginning of a year full of happiness.
I hope all your birthday dreams and wishes come true.
I hope that for every candle on your cake you get a wonderful surprise.
I hope that for every candle on your cake you get a wonderful surprise.
Just like fine wine, you grow better with the years.
Life is a journey, so enjoy every mile. Happy birthday.
May the best of your past be the worst of your future.
May this year be your best ever.
May your birthday be filled with excitement, joy, and laughter.
May your birthday be filled with sunshine and smiles, laughter, love, and cheer.
May your special day be filled with memories and flowers, friendships and happy hours.
Not just a year older, but a year better.
On this special day, I just want to say Happy Birthday.
Thinking of you and wishing you all the best on your special day.
Today is a gift of life, today its your birthday.
Wishing you another wonderful year of happiness and joy. Happy birthday!
Wishing you the happiest of birthdays.
You sure don’t look your age… I mean that in a good way.
You were born to party.
Your birthday only comes around once a year, so let’s make today a day to remember.
You’re not getting older, just more distinguished.
You’re older today than yesterday but younger than tomorrow. Happy bday!

Sinh Nhật là một cái gì đó mà mọi người có để ăn mừng mỗi năm. Trung bình có 15 triệu người đang ăn mừng sinh nhật của họ ngày hôm nay. Tuy nhiên, ngày sinh phổ biến nhất là 5 tháng 10 và ít nhất là sinh nhật thông thường là ngày 22 tháng 5. Đọc sự thật thú vị về ngày sinh nhật trong đồ họa thông tin dưới đây.

43 slogans vui Chúc mừng sinh nhật
43 slogans vui Chúc mừng sinh nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *