Danh sách 39 slogans tình yêu hay

Tình yêu là một từ bốn chữ cái trong từ điển mà tất cả mọi người có thể liên quan đến. Thay vào đó bạn đã mất hoặc đã đạt được một người thân yêu, có được nhiều cảm nhận được ý nghĩa của nó bởi người hơn lời nói có thể thậm chí nhanh. Tuy nhiên, dòng dưới khẩu hiệu tình yêu hiện tại và tagline được chia sẻ như một nỗ lực để nắm bắt những biểu hiện của tình yêu như thế nào làm cho bạn cảm thấy. Những khẩu hiệu đã được nói bởi một số người nổi tiếng ngày nay cũng như số liệu tôn trọng trong suốt lịch sử.Danh sách 39 slogans tình yêu hay:

A successful relationship is all about falling in love with the same person over and over again.
All you need is love.
At the touch of love, everyone becomes a poet.
Being deeply loved by someone gives you strength while loving someone deeply gives you courage.
Distance is just a test of how far love can travel.
Faith makes all things possible, love makes them easy.
Harmony is pure love, for love is a concerto.
I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear.
If I had my life to live over again…. Next time I would find you sooner so that I could love you longer.
If love was a storybook, we’d meet on the very first page.
If you love something let it go. If it comes back to you, it’s your. If it doesn’t it never was.
I’m starting to like you less… because I’m starting to love you more.
I’m thankful that I know you love me no matter what mistakes I make.
In every living thing there is a desire for love.
It is better to be hated for what you are than be loved for what you are not.
Life is the flower of which love is the honey.
Love all, trust a few, do wrong to none.
Love cures people. Both the ones who give it and the ones who receive it.
Love is a canvas furnished by Nature and embroidered by imagination.
Love is a game in which one always cheats.
Love is all we have, the only way that each can help the other.
Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.
Love is deep Love can make you weep.
Love is life. All, everything that I understand, I understand only because I love.
Love is like an ocean, deep and always in motion.
Love is the irresistible desire to be irresistible desired.
Love is wonderful, Love is great, My biggest wish is for love to be my fate.
Love sees with the heart, thanks with the soul and grows greater when given away.
Loving you is what I do.
Not all of us can do great thing. But we can do small things with great love.
Saving love doesn’t bring any interest.
The course of true love never did run smooth.
To love is to receive a glimpse of heaven.
To love someone deeply gives you strength. Being loved by someone deeply gives you courage.
True love doesn’t have a happy ending. True love has no ending.
True love never dies. It only gets stronger with time.
Two souls with a single thought, two hearts that beat as one.
With love and patience, nothing is impossible.
You are always by my side, my love for you won’t subside.

Đồ họa thông tin dưới đây chỉ ra số liệu thống kê và các xu hướng như thế nào là chủ đề của tình yêu là tương tác với các trang web mạng xã hội như Facebook. Gần một nửa số người sử dụng trên Facebook có một trạng mối quan hệ được liệt kê trên trang web của họ.

sáng tạo slogan
Danh sách 39 slogans tình yêu hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *