Danh sách 45 slogans tái chế làm bạn say mê

Danh sách 45 slogans tái chế làm bạn say mê

Xem thêm

=> Tham khảo thêm sáng tác slogan tại Brasol

Một danh sách của 45 slogans tái chế dễ nhớ và tagline. Những phương châm tập trung vào bảo vệ môi trường và giảm thiểu chất thải của người tiêu dùng.

Do it for the Kids- Recycle.
Don’t be trashy, recycle.
Don’t Litter, it makes the world bitter!
Don’t throw away, recycle for another day.
Don’t throw it away, it can be used in some other way.
Don’t throw your future away!
Don’t trash our future: Recycle.
Earth Day Slogans, Recycling Slogans.
Eat, Sleep, Recycle.
Enjoy nature. Recycle.
I pity the fool who don’t recycle.
It’s easy being green- Reduce, Reuse, Recycle.
Just say no to Styro.
Just think before you bin it, there could be some use in it!
Money grows on trees: Recycle paper.
Never refuse to reuse.
Once is not enough, recycle.
Paper, Bottles, Cans, Plastic…recycle them all, it’s Fantastic!
Paper, Bottles, Plastic, Cans.. Recycle them all, take a stand!
Recycle – Do it for the Kids.
Recycle each and every day, instead of throwing paper and plastic away.
Recycle takes little effort on your part, for a big difference to our world.
Recycle the present, save the future.
Recycle today, for a better tomorrow.
Recycle your trash or trash your Earth.
Recycle, It’s your Future.
Recycle, Recycle, it’s not hard to do, you can reduce the pollution and help the world too.
Recycle. Everybody’s Doing it.
Recyclers do it over and over again.
Recycling plastic feels fantastic!
Recycling: It’s no waste of time.
Reduce reuse recycle.
Reuse it or Lose it.
Reuse old news!
Save paper, save trees, save the planet.
The choice is yours- Save it or Waste it.
Think outside the trash…Recycle!
Waste is a terrible thing to mind- Recycle.
Waste it once…pay for it twice!
When in doubt, don’t throw it out!
When there is doubt, don’t throw it out.
When you refuse to reuse it’s our Earth you abuse.
Why recycle glass? The answer is clear.
You can’t change the past but you can change the future, always remember to recycle.
You will produce about 127, 604 pounds of garbage in your lifetime. Recycle.

Đồ họa thông tin dưới đây chi tiết thống kê và xu hướng xử lý trong xã hội. Một danh sách những loại phổ biến nhất của đề cương chất thải, nơi phần lớn các xử lý này đến từ đâu.

Danh sách 45 slogans tái chế làm bạn say mê
Danh sách 45 slogans tái chế làm bạn say mê

Xem thêm: công ty thiết kế bao bì sản phẩm   thiết kế hồ sơ năng lực tại tphcm  báo giá catalogue   cách làm brochure

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *